КРЪГЛА МАСА В СОНИК СТАРТ

Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания (ДЦДВХУ) Червен бряг участва в Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ, която се проведе в периода 15 -17 март 2017 г. в с. Пчелин.

Социалните работници и асистенти от екипите на СОНИК СТАРТ от цялата страна имаха възможност да осъществят високоефективен обмен на опит, да обсъдят предизвикателствата, пред които са изправени в работата си, както и възможните решения и добри практики. Дискутираха се множество теми и проблеми; способи и средства за социална работа; иновации; законодателната рамка; промени в нормативната уредба; превенция на прегарянето в социалната работа и др.

Кръглата маса даде възможност на всеки специалист да анализира своята работа, което подкрепя ефективността в работата, съответно, качеството на предоставяне на социалните услуги.