ЕКИПЪТ НАДГРАЖДА НОВИ УМЕНИЯ

Екипът на Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания (ДЦДВХУ) Червен бряг, като активна част от СОНИК СТАРТ, се включва във всички планувани специализирани обучения за 2017 г., разработени така, че да отговарят максимално на практическата насоченост на работата на специалистите.

В периода 10-13 септември 2017 г. екипът на ДЦДВХУ участва в обучения в с. Кранево, в съответствие с утвърдената Обучителна програма, с обучители гл. ас. д-р. Анета Атанасова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и Ивайло Йосифов – магистър по социална психология, социален работник в Кризисен център за деца. В рамките на няколко поредни дни се разгледаха детайлно темите: „Методи техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“ и „Методи за справяне с агресивно поведение на потребители с психично отклонение“. Обученията подкрепиха уменията на специалистите, което способства постигането на основната цел – отговаряне по максимално ефективен, индивидуален и креативен начин на всяка нужда от подкрепа и поддържане на високо качество на услугите, които центъра предоставя в общността.